Lidé, kteří žijí v ČR, si zaslouží:

1. povzbuzení, že se vyplácí být poctivý, pravdivý a pracovitý

Zdravá společnost potřebuje svobodně smýšlející, obětavé, poctivé a pracovité lidi. Každý, kdo svým životem takové hodnoty ctí a naplňuje, si zaslouží slyšet uznání.  Každý, kdo přichází s novými myšlenkami má právo být vyslyšen. Mám zájem otevřít pravidelný prostor k diskusi nad tématy všedního života, nad aktuálními problémy. Prostor pro hledání nových řešení.

2. ujištění, že rodičovství a výchova dětí v rodině jsou nejlepší přípravou lepší budoucnosti této země

Děti jsou to nejcennější, co naše společnost má. Dobré rodinné prostředí poskytuje jistotu a oporu v těžkých chvílích a násobenou radost ve chvílích štěstí. Na rodičovské zodpovědnosti záleží, jakým směrem se bude rozvíjet naše společnost. Moje snaha povede vždy k důrazu, aby politická rozhodování byla zvažována prospěšností dětem a prostorem pro zodpovědnost rodičů, stejně jako ve prospěch společnosti přátelské rodině.

3. dostupnost vzdělávání a kulturního obohacování

Vzdělání a kultura patří k přirozeným lidským potřebám. Vzdělání je základem, který utváří a upevňuje jednotlivé osobnosti, a proto je nezbytné, aby každý bez rozdílu měl přístup ke vzdělání. Ekonomické a sociální zázemí, ani rasa nesmí stavět bariéry dostupnosti vzdělání všech úrovní. Obdobnou roli v lidském životě sehrává kultura a není to jen umění, kultura baví, ale i motivuje, inspiruje a obohacuje každého z nás. V širším významu je kultura chováním jednotlivce i společnosti. Proto mé úsilí z možností, které poskytuje post prezidenta, bude směřovat k výzvám pro takové legislativní prostředí, které otevře prostor pro rozvoj schopností a dovedností každého z nás.
V rámci prezidentských kompetencí však mohu i sama povzbuzovat zejména mladé lidi, aby své talenty rozvíjeli sobě i společnosti ku prospěchu. Mohu oceňovat jejich úspěchy ve všech oblastech: vědě, umění, sportu, i jejich nasazení v životě občanské společnosti.

4. ochranu přirozených práv a svobod i práv daných platnými zákony

Svobodný život spočívá na dodržování pravidel soužití, proto velmi záleží nejen na stanovení pravidel, ale také na spravedlivém a nezávislém rozhodování soudů v případě, kdy jsou pravidla porušena. Výkon nezávislých soudů by měl přinášet naději a víru ve spravedlivé rozhodování.
Prezident proto nese plnou zodpovědnost za jmenování soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy a předsedu i místopředsedu Nejvyššího soudu. Jejich výběru by předcházela široká diskuse s týmem odborníků.

5. politické prostředí, kde prospěch společnosti je silnější motivací než osobní a skupinové zájmy

Lidé stále více přestávají mít důvěru v politiky a politiku obecně. Přestala totiž být „veřejnou správou“, službou pro občany. Stranický systém prochází celosvětovou krizí. V rámci prezidentské pozice mám zájem otevřít diskusi a hledat řešení.
Přílišné provázání politiky i politiků s ekonomickými zájmy jednotlivců či malých skupin umožňuje vytváření korupčního prostředí. Jako jedna z pojistek dohledu slouží Nejvyšší kontrolní úřad, proto jmenování jeho prezidenta a viceprezidenta bych opírala o konzultace s odborníky.
Další prezidentské pravomoci neumožňují velké zásahy, neznamená to však, že musí mlčet.

6. životní prostředí, které bude zdravé, přívětivé a předatelné budoucím generacím

Životní prostředí vnímám jako prostor, kde žijeme. Záleží tedy jak na stavu místa, tak i na jeho atmosféře, kterou mu dodáváme my lidé v podobě vzájemných vztahů. „Vláda“ nad životním prostředím se předává z generace na generaci. Naším právem i povinností je být dobrými hospodáři, a to ve prospěch budoucích generací. Ekonomické zájmy proto musí být v souladu s prospěchem a udržitelností života na planetě Zemi.

7. jasné vědomí sounáležitosti s Evropou

Poloha České republiky v samém srdci Evropy poskytla v minulosti nejen prostor pro prolínání kulturních vlivů, ale sehrávala roli prostoru ke střetu zájmů. Evropská unie nám nabízí rovnocenné partnerství, a zaleží na nás, jakým způsoben se ho chopíme. Zahraniční politika naší země potřebuje jednotný názor, který sebevědomě prezentuje náš podíl na životě a rozhodování EU a zároveň i naši ochotu k otevřené partnerské spolupráci, k hledání společných cest ve prospěch všech jednotlivých zemí v Evropě při zachování národní identity.