Prezidentské pravomoci

Posted on Zář 25, 2012 in O zákonech

Přehled „Prezidentských pravomocí“

Vybrané články z Ústavy České republiky, které se týkají pravomocí prezidenta republiky
(Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších ústavních zákonů)

…..
HLAVA TŘETÍ
Moc výkonná
PREZIDENT REPUBLIKY
…..

Čl. 62

Prezident republiky

a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení,
h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
i) podepisuje zákony,
j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Čl. 63

(1)  Prezident republiky dále

a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Čl. 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
………………………………..

 

Komentáře k jednotlivým článkům a některým odstavcům:

a) Pravomoce definované v čl. 62 – jsou pravomoce osobní, výlučné. Není vyžadována kontrasignace člena vlády

b) Pravomoce definované v čl. 63 – nejsou pravomoce osobní, ale pravomoce vázané na součinnost vlády

c) Čl. 62 h) – právo tzv. suspensivního veta, tzn. prezidentovo rozhodnutí může být zvráceno, pokud je přehlasováno Poslaneckou sněmovnou.
(Toto právo je velmi důležité. Parlament by měl mít zájem, aby mu prezident nevracel zákony a měl by ho s nimi seznamovat předem, dříve než je schválí. Je tu prostor na vybudování dobrých vzájemných vztahů a pozitivní spolupráce. Zároveň jde o pojistku proti možné svévoli Parlamentu, je to v podstatě jediná brzda, kterou má směrem k legislativě exekutiva.)

d) Čl.64 – zde může sehrát důležitou roli prezident s vysokou morální autoritou. Jeho lidský rozměr, a to je ten největší význam hlavy státu, může pomoc lidem vrátit zájem o věci veřejné a jednotlivým členům Vlády a Parlamentu ČR si uvědomit, že jejich role jsou především službou národu a že mají odpovědnost za stav naší země, naší morálky, našeho chování a našeho respektu jeden k druhému.