Mgr. Rut Kolínská

prezidentka Sítě mateřských center
*1953

Dosažené vzdělání

Etnografie a folkloristika na FFUK (1984)

Doplňující vzdělání

 • 1991 – pětidenní seminář know how mateřských center – Deutsches Jugendinstitut, Mnichov
 • 2006 – měsíční stáž v organizaci GROOTS International, Vancouver
 • 1990 – 2011 průběžně – semináře z oblasti práce s rodinou, řízení neziskových organizací, Public Relations, sociální podnikání, GWIA – mezinárodní akademie

Činnost pro mateřská centra a na poli služeb pro rodinu

 • 1992 – založení 1. mateřského centra v ČR
 • 1993 – adaptace německého know how do českého prostředí a zahájení seminářů pro začínající mateřská centra
 • 1995 – redakce vydání překladu publikace Mateřská centra – zkušenosti z Německa s přenosem know-how do českého prostředí
 • 1997 – organizace 1. mezinárodního kongresu MC v ČR (pod záštitou Josefa Luxe, místopředsedy vlády ČR)
 • 1998 – zahájení spolupráce s MPSV ČR
 • 1999 – organizace týdenní studijní cesty do Německa – celý autobus s představitelkami MC a představiteli státní správy a samosprávy, zapojení českých MC do spolupráce s mezinárodními organizacemi
 • 2000 – organizace setkání Huairou komise a GROOOTS International v Praze, prezentace MC na Expo 2000 v Hannoveru, iniciování vzniku mezinárodní sítě MC
 • 2001 – založení Sítě mateřských center o. s.
 • 2002 – dosud – členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
 • 2003 – organizace 2. mezinárodního kongresu MC v ČR (pod záštitou Jan Jařaba, vládního zmocněnce pro lidská práva)
 • 2004 – iniciování vzniku pracovní komise pro rodinu při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a následně práce ve skupině, iniciování kampaně „Společnost přátelská rodině“
 • 2006 – vytvoření manuálu pro lektorky semináře „Jak začít“ a manuálu pro spolupráci s představiteli obcí a krajů „Bourání bariér“
 • 2007 – organizace 3. mezinárodního kongresu MC v ČR (pod záštitou Václava Havla a eurokomisaře Vladimíra Špidly)
 • 2008 – dosud předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života
 • 2010 – cesta 24 členné delegace Sítě MC do Bruselu na ozvání paní poslankyně Zuzany Roithové a iniciování semináře „Matky v Evropské unii“

Ocenění

 • 2003 – Žena Evropy za ukotvení mateřských center v ČR jako nového fenoménu občanské společnosti a zapojení Sítě MC do mezinárodních organizací – cenu uděluje mezinárodní Výbor pro cenu Žena Evropy v Kodani
 • 2006 – Sociálně prospěšná podnikatelka roku – cenu uděluje švýcarská Schwabova nadace, která oceňuje inovativní projekty v sociálních oblastech po celém světě

Publikační činnost

 • Mateřská centra, překlad německé publikace s dodatkem českých zkušeností, Pražské matky 1995
 • Jak začít, sborník z 1. kongresu MC v ČR, Pražské matky 1998
 • Síť Mateřských center v České republice, ohlédnutí za uplynulých deset let, Síť MC 2003
 • Removing barriers (historie spolupráce s představiteli státní správy a samosprávy), GROOTS International 2007
 • Půl na půl, bulletin Sítě MC, redakce a texty článků od roku 2006 16 čísel
 • Máma a já, texty v pravidelné dvoustránce tištěného časopisu 1x měsíčně od roku 2006
 • Uzlíček, texty v pravidelné rubrice elektronického časopisu 1x měsíčně 2006 – 2011
 • Fórum sociální politiky, odborný recenzovaný časopis: Mateřská centra – fenomén občanské společnosti, červenec 2007
 • Encyklopedie sociální práce, heslo Svépomocné skupiny
 • Další průběžná publikační činnost v časopisech a novinách (např. Sociální politika, Rodiče, Děti a my a další)

Odborná garance

 • Od roku 2001 oponentury nebo vedení studentských prací:
 • Karlova universita Praha: filosofická fakulta – katedra sociální práce, fakulta humanitních studií
 • Univerzita Palackého v Olomouci: Cyrilometodějská teologická fakulta – katedra pastorální a spirituální teologie
 • Jihočeská universita: filosofická fakulta
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: fakulta humanitních studií

Vedení stáží studentů

 • 2004/2005 – 2 studentky Fakulta humanitních studií Karlovy university Praha – roční stáž
 • 2007 – studentka University v Kostnici, Německo – stáž jeden semestr
 • 2008 – studentka Fakulta humanitních studií Karlovy university Praha – tříměsíční stáž
 • 2009 – vedení bakalářské práce studentky Technické university v Liberci
 • 2010 – vedení dvou magisterských prací Fakulta humanitních studií UK

Historie mého osobního nasazení

V roce 1990 jsem se seznámila díky spisovatelce, publicistce a překladatelce Aleně Wagnerové s myšlenkou mateřských center (dále jen MC). V březnu 1992 jsem se zúčastnila odborného semináře v Deutches Jugendinstitutu v Mnichově a následně exkurze v pěti mnichovských MC. Tam jsem se rozhodla přenést myšlenku MC do tehdejšího Československa.

V říjnu 1991 jsem zorganizovala mezinárodní seminář o know how MC v Německu a v březnu 1992 se mi podařilo založit ve spolupráci s YMCA Praha 1. mateřské centrum v Praze Na Poříčí.
Know how, které jsme přejali z Německa, jsem postupně adaptovala do sociálních, kulturních a ekonomických podmínek naší země a začala jsem poskytovat semináře a odborné poradenství pro zakladatelky.

Principy mateřského centra vycházejí ze sousedské výpomoci tedy etnografického fenoménu života někdejší venkovské komunity. V nových porevolučních podmínkách české společnosti se jednalo o zcela nový fenomén. Fenomén, který výrazně přispívá k aktivnímu rodičovství a posilování rodičovských kompetence a slouží jako nástroj prevence patologických jevů v rodině. Aktivity MC postupně připoutaly pozornost odborníků, například profesor Zdeněk Matějček svoji podporu vyjádřil čestným členstvím, stejně jako socioložka Jiřina Šiklová.

Postupně jsem vytvářela neformální síť mateřských center a v roce 1999 jsem iniciovala diskusi o nutnosti založení sítě formální. Diskuse vyústila k zřízení občanského sdružení Síť mateřských center v ČR k a jeho registraci na Ministerstvu vnitra ČR dne 22. 10. 2001.

Celých posledních osmnáct let jsem věnovala veškeré úsilí rozvoji know-how mateřských center, vytvořila jsem metodické materiály pro pracovníky mateřských center. Jako expertku dané problematiky mne uznávají na českých vysokých školách i v zahraničí.

Mateřská centra představují nový fenomén občanské společnosti – angažované rodičovství a to se snažím od počátku zdůrazňovat na místní, krajské i celorepublikové úrovni. Na seminářích „Local to Local dialog“ jsem učila potřebě spolupráce s představiteli obcí na vytváření prostředí přátelského rodině. Organizuji setkáváni u kulatých stolů na všech úrovních.
Díky trpělivému „otevírání dveří“ na radnice, krajské úřady i na MPSV získala MC uznání jako zařízení primární prevence. Troufám si říct, že se mi podařilo získat důvěru a respekt mnoha politických představitelů a díky tomu Síť MC a jednotlivá MC mají partnerskou pozici pro vyjednávání lepších podmínek života rodin u nás.